Giàn su su trồng 30 năm không có sâu bệnh ở Sapa

0
6

Nguồn: Vnexpress.net